A A A   Synod 2024
Diecezja Świdnicka

Regulamin Bratniej Pomocy Kapłańskiej
duchowieństwa diecezji świdnickiej

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Bratnia Pomoc Kapłańska diecezji świdnickiej (dalej skrót: BPK) jest formą ewangelicznej troski o prezbiterów będących na rencie lub emeryturze, a także dla tych, którzy pozostają w trudnej sytuacji zdrowotnej i socjalnej, w tym chorych i niepełnosprawnych.
 2. Podstawowym celem BPK jest niesienie braterskiej pomocy księżom diecezjalnym ze środków tworzonego w tym celu funduszu BPK. 
 3. BPK troszczy się o wszystkich prezbiterów diecezji świdnickiej, także zamieszkujących poza Domem Księży Emerytów.

§ 2
Fundusz BPK

 1. Fundusz BPK tworzy się z obowiązkowych comiesięcznych składek, wpłacanych na rachunek bankowy przez księży inkardynowanych do diecezji świdnickiej.
 2. Środki funduszu BPK przeznacza się na wsparcie finansowe Domu Księży Emerytów oraz pomoc innym księżom emerytom a także przebywającym na czasowym zwolnieniu lekarskim bądź na urlopie.
 3. O świadczenie nadzwyczajne ze środków funduszu BPK może ubiegać się każdy duchowny diecezji świdnickiej. Należy to uczynić w formie pisemnej. Może tego dokonać w jego imieniu także inny prezbiter.
 4. Wysokość składek oraz lista księży zobowiązanych do ich uiszczania określona jest w odrębnym zarządzeniu.
 5. Środki funduszu BPK niewykorzystane w danym roku kalendarzowym są wykorzystywane w latach następnych. Są one gromadzone na odrębnym rachunku bankowym diecezji. 
 6. Decyzję o czasowym zwolnieniu z obowiązku wpłacania składek na BPK może podjąć biskup świdnicki. 

§ 3
Kolegium BPK

 1. Funduszem BPK administruje Kolegium powołane przez biskupa świdnickiego. Jego skład tworzą: przewodniczący, sekretarz oraz 3 członków.
  1. przewodniczący – wikariusz generalny biskupa świdnickiego
  2. sekretarz – dyrektor Domu Księży Emerytów
  3. członkowie:
   • wikariusz biskupi ds. duchowieństwa
   • mianowani przez biskupa świdnickiego przedstawiciele prezbiterów inkardynowanych do diecezji świdnickiej (dwie osoby).
 1. Posiedzenia Kolegium BPK odbywają się co najmniej dwa razy w roku oraz każdorazowo na zaproszenie przewodniczącego.
 2. Na posiedzeniach Kolegium decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Biskup Świdnicki ma prawo podejmowania samodzielnych decyzji w sprawach odnoszących się do działań BPK informując o nich Kolegium.
 4. Każdego roku do końca marca przewodniczący Kolegium BPK składa biskupowi świdnickiemu sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wykorzystania środków funduszu BPK.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku. 

† Marek Mendyk
BISKUP ŚWIDNICKI

Ks. dr Daniel Marcinkiewicz

Notariusz Kurii

Świdnica, dnia 29 stycznia 2021 r.


nr rachunku bankowego do wpłat na Bratnią Pomoc Kapłańską:

79 1240 1473 1111 0011 0368 1103 Bank Pekao SA

w tytule przelewu należy wpisać: BPK

Konferencja Episkopatu Polski
Katolicka Agencja Informacyjna
Radio Rodzina
Tygodnik Niedziela
Gość Niedzielny
Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej
Fundacja św. Stanisława
Aplikacja Drogowskaz
Portal wakcji24.pl
Kongres Małżeństw

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM